Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

ladyc
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viadesouffle desouffle
ladyc
2232 68b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
ladyc
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viadesouffle desouffle
ladyc
Mogę ci powiedzieć wszystko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem. 
— Marilyn Monroe
Reposted fromSalute Salute viadesouffle desouffle
ladyc
2343 31b9 500
Reposted fromslodziak slodziak
ladyc
ladyc
7179 c998 500
ladyc
ladyc
7724 c09b 500
ladyc
7663 dd2d 500
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
ladyc
2461 2a89
Reposted frompoisonedivy poisonedivy viahysterie hysterie
ladyc
3437 227e
Reposted fromretro-girl retro-girl viahysterie hysterie
ladyc
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viahysterie hysterie
ladyc
4612 7021 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahysterie hysterie
ladyc
3390 82e2
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
ladyc
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl